Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31352
Title: Xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu quốc gia cho doanh nghiệp
Authors: Lương Quỳnh Hoa
Keywords: Xúc tiến thương mại
Thương hiệu quốc gia
Doanh nghiệp
Thương hiệu
Abstract: Doanh nghiệp Việt Nam với hoạt động XTTM và xây dựng thương hiệu quốc gia -- Một số kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động XTTM và xây dựng THQG cho DN
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.67-71 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 1(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_XUCTIENTHUONGMAI_TC_QLNN_SO228_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 832,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.