Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31367
Title: Đổi mới nhận thức về chế định Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 trong xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
Authors: Trần Anh Tuấn
Keywords: Luật tổ chức Chính phủ
Chế định chính phủ
Hiến pháp
Abstract: Hiến pháp năm 2013 quy định rõ hơn chức năng, địa vị pháp lý của Chính phủ chính là sự thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng: xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tổ chức tinh gọn và hợp lý.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.10-19 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 2(229)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_DOIMOINHANTHUC_TC_QLNN_SO229_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.