Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31381
Title: Một số khuyến nghị về chính sách an sinh xã hội đối với người di cư tự do trên địa bàn Hà Nội
Authors: Sền Thị Hiền
Keywords: An sinh xã hội
Người di cư tự do
Hà Nội
Abstract: Điều kiện sống và mức độ tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội từ phía Nhà nước của người di cư -- Một số kiến nghị, giải pháp đối với thành phố Hà Nội nhằm bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện cho người di cư tiếp cận, thu hưởng dịch vụ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.89-91 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 2(229)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 89_MOTSOKHUYENNGHI_TC_QLNN_SO229_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 682,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.