Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31395
Title: Hoàn thiện pháp luật về giám sát ngân sách nhà nước
Authors: Khuất Việt Hải
Keywords: Ngân sách nhà nước
Giám sát
Abstract: Pháp luật về giám sát NSNN của Quốc hội -- Pháp luật về giám sát NSNN của Chính phủ, HĐND và UBND các cấp -- Pháp luật về giám sát NSNN qua KBNN -- Pháp luật về giám sát NSNN của KTNN
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.24-28 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 3(230)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24_HOANTHIENPHAPLUAT_TC_QLNN_SO230_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 949,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.