Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31420
Title: Tiếp tục thực hiện phân cấp - phân quyền giữa Trung ương và chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 2013
Authors: Thang Văn Phúc
Keywords: Công tác phân cấp
Công tác phân quyền
Trách nhiệm quản lý Nhà nước
Chính quyền địa phương
Abstract: Cần nhận thức đúng về phân cấp - phân quyền -- Nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý -- Thực hiện một số giải pháp để đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương.
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 12-14, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm thứ hai mươi năm. Số 1-2015
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_TIEPTUCTHUCHIENPHANCAP_TC_TCNN_SO1_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 577,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.