Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31439
Title: Vấn đề xã hội hóa trong quản lý nhà nước công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay
Authors: Huỳnh Minh Luân
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Quản lý nhà nước
Bảo vệ môi trường
Abstract: Khái quát nhận thức chung về xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Nghiên cứu xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay. Kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 13-16, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_VANDEXAHOIHOA_TC_TCNN_SO2_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 640,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.