Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31533
Title: Tòa án nhân dân. Tháng 12 - Năm 2014. Số 24
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Abstract: Toàn văn tạp chí
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 1-48, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC_TOAANNHANDAN_SO24_NAM2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.