Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32011
Title: Phát biểu của Phó Thủ tướng Phan Văn Khải tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa IX (Sau khi Quốc hội thảo luận báo cáo của Chính phủ)
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Lương thực quốc gia
Ổn định giá
Phát biểu
Abstract: Nội dung bài phát biểu của Phó Thủ tướng: Về bảo đảm an toàn lương thực Quốc gia và ổn định giá cả -- Về thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 1995, đồng chí Hồ Tế đã báo cáo với Quốc hội hai vấn đề: Việc phân bố kế hoạch thu, chi ngân sách; việc thực
Issue Date: 1995
Format: tr. 44-57, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.