Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32136
Title: Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Biên bản
Abstract: Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 10 năm 1995.
Issue Date: 1995
Type: Kỉ yếu
Format: tr. 1253, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.