Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32429
Title: Báo cáo Kết quả nghiên cứu Đề tài: Giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý cán bộ dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay. Mã số 94-98-114/DT
Authors: Nguyễn Khôi
Keywords: Chính sách dân tộc
Cán bộ dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Abstract: Nội dung báo cáo bao gồm: Nghiên cứu lại hệ thống văn bản của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc và đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc ở nước ta -- Đánh giá mức độ kết quả thực hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong công tác cán bộ dân tộc thể hiện ở sự tham gia vào cơ quan lãnh đạo Đảng và quản lý Nhà nước của đội ngũ này, những vướng mắc hiện nay -- Nghiên cứu công tác giám sát của Hội đồng dân tộc của Quốc hội từ trước đến nay -- Khẳng định lại các quan điểm định hướng và nêu ra một số giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ dân tộc thiểu số.
Publisher: Vụ Dân tộc. Văn phòng Quốc hội
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: 54 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCKH_GIAMSATVIECTHUCHIENCHINHSACHDANTOC(thieu trang 6-10).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.