Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32453
Title: Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ: "Tăng cường vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững"
Authors: Trịnh Huy Quách
Keywords: Báo cáo
Phát triển kinh tế bền vững
Quốc hội
Phát triển kinh tế
Abstract: Nội dung báo cáo bao gồm: Tổng quan lý luận về phát triển kinh tế bền vững, làm rõ các thành tố của phát triển kinh tế bền vững và mối quan hệ biện chứng giữa chúng -- Nghiên cứu các chức năng kinh tế của Quốc hội và vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững -- Làm rõ vị trí của phát triển kinh tế bền vững và các thành tố của nó trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 -- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế Việt Nam bao gồm: tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hoàn thiện thể chế kinh tế -- Khảo sát thực trạng các hoạt động của Quốc hội đối với phát triển kinh tế Việt Nam bao gồm: công tác lập pháp về kinh tế, quyết định các vấn đề kinh tế quan trọng quốc gia và giám sát tối cao về kinh tế.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: 273 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCKH_TANGCUONGVAITROCUAQUOCHOI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.