Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32480
Title: Tổ chức quảng cáo trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp ở Việt Nam : Luận án PTS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Nguyễn Trọng Khanh
Keywords: Quảng cáo
Thương mại
Doanh nghiệp
Kinh tế
Abstract: Hệ thống hóa lý luận về quảng cáo trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp thương mại và sản xuất công nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng quảng cáo trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp thương mại và sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua. Xác lập cơ sở cho việc nghiên cứu, vận dụng lý thuyết hiện đại về quảng cáo trong hoạt động thương mại ở các doanh nghiệp. Đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm tăng cường hiệu quả quảng cáo trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp
Luận án PTS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân (Quản trị kinh doanh thương mại) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: 145 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_TOCHUCQUANGCAOTRONGHOATDONG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 70,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.