Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32488
Title: Đổi mới công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta : Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Hoàng Văn Hải
Keywords: Kinh tế
Chiến lược kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Doanh nghiệp nhà nước
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra những đề xuất mới để thiết lập quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh một cách tương thích với điều kiện của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân -- Trường Đại học Thương mại. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Thương mại
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 163 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_DOIMOICONGTACHOACHDINHCHIENLUOCKINHDOANH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.