Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32490
Title: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước trên địa bàn Hà Nội : Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Phan Tố Uyên
Keywords: Kinh tế
Kinh doanh
Doanh nghiệp thương mại nhà nước
Hà Nội
Kinh tế thương mại
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sự hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp thương mại nhà nước(DNTMNN) trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Từ đó khẳng định sự tồn tại khách quan và vai trò của DTTMNN góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhận định rõ những lợi thế, những cản trở kìm hãm hoạt động kinh doanh của các DTTMNN khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường và sự cần thiết đẩy mạnh kinh doanh ở các DNTMNN. Nghiên cứu, phân tích các mặt hoạt động kinh doanh của các DTTMNN trên địa bàn Hà Nội. Đây là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống đầu tiên về hoạt động kinh doanh của các DNTMNN trên địa bàn Hà Nội. Từ đó, khẳng định vị trí và những đóng góp to lớn của hệ thống DNTMNN đối với kinh tế xã hội Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh kinh doanh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho DNTMNN trên địa bàn Hà Nội
Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch kinh tế quốc dân (Kinh tế thương mại) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 187 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_PHUONGHUONGVAGIAIPHAPDAYMANHKINHDOANH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.