Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32517
Title: Quản trị hoạt động Marketing trong các doanh nghiệp sản xuất nhựa ở Việt Nam
: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Lê Sỹ Cảnh
Keywords: Kinh tế
Marketing
Doanh nghiệp
Sản xuất nhựa
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản trị hoạt động marketing ở các doanh nghiệp kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường. Phân tích thực trạng quản trị hoạt động marketing trong các doanh nghiệp nhựa ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quá trình quản trị hoạt động marketing của doanh nghiệp nhựa Việt Nam trong thời gian tới
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 188 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_QUANTRIHOATDONGMARKETING.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.