Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32720
Title: Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980)
Keywords: Nghị quyết
Nghị quyết của đại hội đại biểu toàn quốc
Abstract: Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980), ngày 20 tháng 12 năm 1976
Issue Date: 1976-12-20
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.