Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32725
Title: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương(khoá VI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII"
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo
Báo cáo chính trị
Abstract: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương(khoá VI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII", ngày 27-6-1991
Issue Date: 1991-06-27
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao chinh tri_BCHTW6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 726,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.