Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32741
Title: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Toàn văn Điều lệ Đảng, văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.
Issue Date: 1982-03
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dieu le Dang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 482,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.