Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32745
Title: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng do đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương trình bày, ngày 31 tháng 3 năm 1982
Issue Date: 1982-03
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien van be mac DHDBTQ lan thu V.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 270,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.