Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32749
Title: Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm 1986-1990 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Báo cáo về phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội do đồng chí Võ Văn Kiệt, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trình bày ngày 15 tháng 12 năm 1986
Issue Date: 1986-12
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao_BCHTW.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 618,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.