Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32762
Title: Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo
Điều lệ Đảng
Abstract: Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III do đồng chí Lê Đức Thọ trình bày, ngày 6-9-1960
Issue Date: 1960-09-06
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.