Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32765
Title: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III
Keywords: Diễn văn
Diễn văn bế mạc
Abstract: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày ngày 10/9/1960
Issue Date: 1960-09-10
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.