Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32766
Title: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII
Keywords: Diễn văn
Diễn văn bế mạc
Đại hội đại biểu toàn quốc
Abstract: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII do đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, đọc ngày 1-7-1996
Issue Date: 1996-07-01
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien van be mac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 286,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.