Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32773
Title: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2006 – 2010
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo
Kinh tế - xã hội
Abstract: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ngày 10/4/2006 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 (Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng)
Issue Date: 2006
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 908,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.