Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32877
Title: Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
Authors: Trịnh Huy Quách
Keywords: Ngân sách nhà nước
Tái cơ cấu nền kinh tế
Kinh tế thị trường
Nền kinh tế
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Làm rõ khái niệm tái cơ cấu nền kinh tế thị trường gắn với yêu cầu phát triển kinh tế bền vững -- Cụ thể hóa sự tác động đa dạng, đa chiều của ngân sách nhà nước tới nền kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam -- Phân tích, đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm về nền kinh tế và ngân sách Nhà nước Việt Nam dưới góc độ tái cơ cấu nền kinh tế -- Đề xuất hệ thống quan điểm, định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện đổi mới ngân sách Nhà nước Việt Nam theo yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: 265 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
 • BCKH_DOIMOINGANSACHNHANUOC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 25,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BCTT_DOIMOINGANSACHNHANUOC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.