Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32881
Title: Báo cáo tổng hợp đề tài: "Các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ tổ chức lao động quốc tế (ILO) và yêu cầu đặt ra đối với việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật lao động và các đạo luật có liên quan của nước ta" (Theo Quyết định số 143/QĐ-VPQH ngày 13/02/2012 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Tổ chức lao động quốc tế
Bộ luật lao động
Tranh chấp lao động
Người lao động
Việc làm
Cam kết quốc tế
Quy định pháp luật
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Các công ước ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn-Những vấn đề lý luận và thực tiễn -- Đánh giá cam kết quốc tế của Việt Nam về việc làm giữa Bộ luật lao động với các quy định của ILO và một số kiến nghị -- Đánh giá cam kết quốc tế của Việt Nam về tiền lương giữa Bộ luật lao động với các quy định của ILO và một số kiến nghị -- Đánh giá cam kết quốc tế của Việt Nam về an toàn vệ sinh lao động giữa Bộ luật lao động với các quy định của ILO và một số kiến nghị -- Đánh giá cam kết quốc tế của Việt Nam về cơ chế ba bên (Nhà nước, người sử dụng lao động, công đoàn) trong Bộ luật lao động với các quy định của ILO và một số kiến nghị -- Đánh giá cam kết quốc tế của Việt Nam về thanh tra lao động giữa Bộ luật lao động với các quy định của ILO và một số kiến nghị -- Đánh giá các cam kết quốc tế của Việt Nam về tiêu chuẩn lao động giữa Bộ luật lao động với các quy định của ILO và một số kiến nghị -- Đánh giá các cam kết quốc tế của Việt Nam về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động giữa Bộ luật lao động với các quy định của ILO và một số kiến nghị -- Đánh giá các cam kết quốc tế của Việt Nam về xóa bỏ lao động cưỡng bức (lao động không bắt buộc) và một số kiến nghị.
Publisher: Viện Nghiên cứu Chính sách và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: 237 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • BCKH_CACCAMKETCUAVIETNAM.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 17,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BCTT_CACCAMKETCUAVIETNAM.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.