Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32884
Title: Báo cáo tổng hợp đề tài: "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho việc hướng dẫn, đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội" (Theo Quyết định số: 443/QĐ-VPQH)
Authors: Nguyễn Nhân Tỏ
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Đoàn đại biểu Quốc hội
Báo cáo
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Hệ thống hóa các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, để thấy những quy định nào cần có sự thống nhất trong thực hiện, từ đó có hướng dẫn kịp thời -- Tổng kết, đánh giá -- Tổng kết, đánh giá thực tiễn công tác tham mưu cho việc hướng dẫn và đánh giá về hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội -- Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tham mưu cho việc hướng dẫn và đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội trong những nhiệm kỳ tiếp theo.
Publisher: Văn phòng Quốc hội, Vụ công tác đại biểu
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: 108 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • BCKH_MOTSOGIAIPHAPNANGCAOHIEUQUACONGTAC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BCTT_MOTSOGIAPHAPNANGCAO.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,22 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.