Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33802
Title: Luật Đất đai - Những vấn đề đặt ra và phương hướng giải quyết
Authors: Hoàng Thế Liên, Phạm Hữu Nghị
Keywords: Luật Đất đai
Kinh tế - xã hội
Căn cứ pháp lý
Pháp luật Việt Nam
Hoàng Thế Liên
Phạm Hữu Nghị
Abstract: Luật Đất đai cần phải được sửa đổi, bổ sung một cách căn bản để làm căn cứ pháp lý tạo cơ sở cho quan hệ đất đai vận động phù hợp với sự phát triển của nên kinh tế - xã hội nước ta. Một số vấn đề của Luật đất đai có thể đưa ra trưng cầu ý kiến nhân dân một cách rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng của đạo luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 1993
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.