Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34386
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận (Thông qua Đoàn thư ký kỳ họp]
Authors: Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Ủy ban kế hoạch Nhà nước
Trả lời chất vấn
Công trình thủy lợi
Hồ Tân Giang
Hồ Sông Trâu
Ninh Thuận
Abstract: Electronic Resources
Số: 3685 UB/NLN-TH
Ủy ban kế hoạch Nhà nước trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về vấn đề xây dựng 2 công trình thủy lợi hồ Tân Giang và hồ Sông Trâu thuộc tỉnh Ninh Thuận
Issue Date: 1995
Format: tr. 905, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.