Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35958
Title: Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại
Authors: Nguyễn Thị Tâm
Keywords: Nguyễn Thị Tâm
Kinh tế
Thương mại
Quảng cáo thương mại
Pháp luật
Abstract: Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quảng cáo thương mại và pháp luật về quảng cáo thương mại từ đó xây dựng luận điểm mới trên cơ sở nhận định tình hình chung và đặc thù của sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam. Phân tích và đánh giá một cách hệ thống thực trạng pháp luật về uảng cáo thương mại, từ đó làm cơ sở hoàn thiện cá quy định pháp luật về quảng cáo thương mại và định hướng phát triển hoạt động này trong tương lai.
Advisor: PGS.TS Bùi Nguyên Khánh
TS Nguyễn Thanh Bình
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 156tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • HoanthienPLvequangcaothuongmai_NguyenThiTam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 903,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.