Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35997
Title: Quyền của lao động nữ theo pháp luật tại Việt Nam
Authors: Đặng Thị Thơm
Keywords: Đặng Thị Thơm
Lao động nữ
Người lao động
Luật lao động
Quyền lao động
Abstract: Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền của lao động nữ, xuất phát từ đặc điểm vai trò của lao động nữ về tâm sinh lý, giới tính và kinh tế -xã hội để luận giải lao động nữ có đầy đủ quyền của con người, quyền công dân, quyền lao động nhưng còn có quyền mang tính đặc thù là quyền làm mẹ, quyền nhân thân, quyền được bình đẳng về cơ hội làm việc, thu nhập; phân tích chi tiết từng khía cạnh liên quan đến nội dung quyền của lao động nữ và các biện pháp bảo vệ, bảo đảm quyền của lao động nữ. Cung cấp thông tin và đánh giá các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về quyền của lao động nữ cũng như các biện pháp bảo vệ quyền của lao động nữ trong thực tiễn hiện nay; phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về quyền của lao động nữ tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền của lao động nữ, luận án đã xác định rõ những phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của lao động nữ.
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 174tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quyencualaodongnu_ DangThiThom.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.