Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36003
Title: Thủ tục rút gọn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam
Authors: Đặng Thanh Hoa
Keywords: Đặng Thanh Hoa
Tranh chấp kinh doanh
Thương mại
Tố tụng dân sự
Tranh chấp dân sự
Giải quyết tranh chấp
Abstract: Luận án phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại trong đó có các tranh chấp đơn giản, giá ngạch thấp, đương sự thừa nhận nghĩa vụ hoặc chứng cứ rõ ràng theo thủ tục tố tụng hiện nay làm cơ sở xây dựng thủ tục rút gọn giải quyết các loại tranh chấp này. Kết quả Luận án đưa ra các đề xuất và giải pháp xây dựng thủ tục rút gọn giải quyết một số vụ án về tranh chấp dân sự nói chung và tranh chấp kinh doanh, thương mại nói riêng. Vì vậy, trong chừng mực nào đó, Luận án đóng góp cho việc xây dựng các quy định về thủ tục rút gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân tiếp cận công lý, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Advisor: TS Nguyễn Văn Tiến
TS Nguyễn Văn Cường
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 194tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thutucrutgongiaiquyettranhchap_DangThanhHoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.