Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36111
Title: Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Long Hải
Keywords: Nguyễn Long Hải
Thể chế pháp lý
Quyền lực nhà nước
Kiểm soát quyền lực nhà nước
Việt Nam
Abstract: Khái quát quá trình hình thành và phát triển của thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta, đặc biệt từ khi có Hiến pháp năm 2013 đến nay. Nêu được các yêu cầu và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam; đánh giá thực trạng, đề xuất hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước.
Type: Luận án
Extent: 24tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOMTAT-KiemsoatquyenlucNhanuoc_NguyenLongHai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 286,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.