Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36331
Title: Giới thiệu những điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Quốc hội
Hiến pháp 2013
quan điểm chỉ đạo
Đại biểu Quốc hội
Tổng thư ký Quốc hội
Văn phòng Quốc hội
Giám sát tối cao của Quốc hội
Lấy phiếu tín nhiệm
Trưng cầu ý dân
Kiến nghị của cử tri
Phụ cấp
Hội đồng nhân dân
Đại biểu Quốc hội chuyên trách
Điều kiện bảo đảm
Abstract: Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, cần sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2016-05-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • DiemmoicuaLuattochucQuochoi_HP2013.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 509,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.