Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37309
Title: Chính sách tinh giản biên chế
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Tinh giản biên chế
Kết quả thực hiện
Kiện toàn tổ chức
Cán bộ, công chức
Bộ nội vụ
Thực hiện tinh giản biên chế
Cơ quan hành chính
Đơn vị sự nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Abstract: Bản thông tin cung cấp về tình hình thực hiện tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Chính trị; các yêu cầu và giải pháp về việc thực hiện tinh giảm biên chế trong thời gian tới. Qua đó, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế.
Issue Date: 2015-04-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3Traloi_Tinhgiambienche.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 489,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.