Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37548
Title: Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Việt Dũng
Keywords: Chống lấn quyền sử dụng đất
Rừng đặc dụng
Quy hoạch rừng đặc dụng
Quản lý rừng đặc dụng
Đa dạng sinh học
Bảo tồn rừng
Abstract: Tổng hợp một số đánh giá trong năm 2014 về hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất lựa chọn cách tiếp cận đồng quản lý như một giải pháp phù hợp trước mắt phần nào giúp giải quyết những tồn tại mang tính lịch sử kể trên mà các khu rừng đặc dụng hiện đang phải đối mặt.
Issue Date: 2015
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Bản thông tin
Extent: 16tr.
Method: Trung tâm con người và thiên nhiên
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chong-lan-QSDD1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.