Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37950
Title: Quy định về định giá, thẩm định giá tài sản trong Bộ Luật tố tụng dân sự. Thực trạng và những vấn đề đặt ra cần giải quyết.
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Pháp luật
Luật tố tụng dân sự
Định giá tài sản
Thẩm định giá tài sản
Abstract: Chuyên đề tập trung làm rõ nội hàm khái niệm định giá, thẩm định giá tài sản, xác định vấn đề định giá, thẩm định giá tài sản trong Bộ luật tố tụng dân sự và những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết; từ đó, đề xuất các kiến nghị sửa đổi quy định về định giá, thẩm định giá tài sản phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.
Issue Date: 2015-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 17tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.