Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37978
Title: Về quan hệ hôn nhân và gia đình trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Bộ Luật dân sự
Quan hệ hôn nhân và gia đình
Hôn nhân
Gia đình
Abstract: Bộ luật Dân sự được xem là luật gốc, luật chung đối với các luật chuyên ngành, do đó các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự phải được cụ thể hoá trong các luật chuyên ngành. Nói cách khác, khi xây dựng các luật chuyên ngành điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội mang tính đặc thù thuộc một lĩnh vực cụ thể (các quan hệ hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản, sở hữu trí tuệ…) thì đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, sửa đổi Bộ luật Dân sự từ trước đến nay vẫn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều trước câu hỏi: các quan hệ hôn nhân và gia đình có cần được điều chỉnh trong Bộ luật Dân sự hay không và nếu có thì quan điểm điều chỉnh như thế nào?. Chuyên đề đi sâu nghiên cứu và làm rõ.
Issue Date: 2015-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 16tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.