Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37983
Title: Hoàn thiện quy định về hợp đồng dân sự vô hiệu trong bộ luật dân sự 2015
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Bộ Luật dân sự 2015
Hợp đồng dân sự
Hợp đồng dân sự vô hiệu
Giao dịch dân sự
Giao dịch dân sự vô hiệu
Tài sản giao dịch
Hậu quả pháp lý
Abstract: Nghiên cứu, tìm hiểu thế nào là hợp đồng dân sự vô hiệu, điều kiện để tuyên bố một hợp đồng vô hiệu, thời hiệu tuyên bố, hậu quả pháp lý cũng như bất cập còn tồn tại trong các quy định về hợp đồng dân sự vô hiệu, từ đó tìm ra hướng hoàn thiện chế định này trong thời gian tới. .
Issue Date: 2015-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 16tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.