Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38016
Title: Một số gợi ý sửa đổi quy định về quyền lập pháp và ủy quyền lập pháp trong Hiến pháp 1992
Authors: Bùi Ngọc Sơn
Keywords: Quyền lập pháp
Ủy quyền lập pháp
Quốc hội
Hiến pháp Việt Nam
Chế độ bầu cử Quốc hội
Hội đồng địa phương
Lập pháp ủy quyền
Phạm vi lập pháp
Cơ quan nhà nước
Chế độ tư sản
An ninh xã hội
Abstract: Tác giả trình bày một số gợi ý sửa đổi quy định về quyền lập pháp và ủy quyền lập pháp trong Hiến pháp 1992. Cụ thể về quyền lập pháp theo Hiến pháp Việt Nam; phạm vi của quyền lập pháp và lập pháp ủy quyền theo Hiến pháp Việt Nam.
Issue Date: 2013
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Bộ Tư pháp
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Sua doi quy dinh_quyen lap phap_uy quyen lap phap_Hienphap1992.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 283,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.