Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/38035
Title: Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam
Keywords: Tham nhũng
Việt Nam
Rủi ro
Quản lý đất đai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyền sở hữu nhà ở
Hộ gia đình
Giao đất
Phê duyệt hồ sơ
Khiếu nại tố cáo
Abstract: Trong thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế hiện nay, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức, những nguy cơ đã hiện diện hay còn tiềm ẩn, trong đó vấn nạn tham nhũng có khả năng làm chậm, làm chệch hướng tiến trình đổi mới của Đảng, Nhà nước ta. Lĩnh vực đất đai là lĩnh vực còn ẩn chứa và phát triển những nguy cơ rủi ro dẫn đến nạn tham nhũng, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới của Đảng nói chung, vào chính sách quản lý đất đai nói riêng. Nhưng tham nhũng là thuật ngữ có nghĩa khá rộng. Theo đó, tài liệu này giải thích tại sao tham nhũng lại xảy ra, và cách xử lý dạng tham nhũng đó ra sao. Cụ thể hơn, tài liệu sẽ phân tích tham nhũng theo từng loại, xác định các nguy cơ và các dạng tham nhũng chính trong quản lý đất đai và dựa trên phân tích này đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường liêm chính trong quản lý đất đai.
Publisher: NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật
Issue Date: 2011
Type: Sách
Method: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nhandien-giamthieuruiro-thamnhung-quanlydatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.