Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38324
Title: Giải pháp cải thiện điều kiện an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: An toàn vệ sinh lao động
Tai nạn lao động
Giải pháp cải thiện
Điều kiện an toàn
Hệ thống pháp luật Việt Nam
Vệ sinh lao động
Tiêu chuẩn vệ sinh lao động
Công tác quản lý
Thống kê
Abstract: Chuyên đề nghiên cứu và tổng hợp một số nội dung cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; những thách thức trở ngại trong công tác cải thiện vệ sinh an toàn lao động và đề xuất các giải pháp khắc phục.
Issue Date: 2014-10
2016-11-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Viện chính sách công và pháp luật
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • GiaiphapcaithiendieukienAntoanvesinhlao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 591,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.