Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38471
Title: Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế và làng nghề: Thực trạng và giải pháp
Authors: ThS. Nguyễn Hưng Thịnh
Keywords: Xã hội hóa
Khu kinh tế
Bảo vệ môi trường
Làng nghề
Abstract: Bài viết nêu lên sự cần thiết và thực trạng xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.