Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38474
Title: Tổ chức bộ máy quản lí nhà nước và công tác tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khi kinh tế, làng nghề: vấn đề và giải pháp
Authors: Hoàng Minh Đạo
Keywords: Khu kinh tế
Làng nghề
Quản lý nhà nước
Bảo vệ môi trường
Abstract: Bài viết gồm hai phần: Khu kinh tế và Làng nghề, qua đó nêu tổng quan tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Đánh giá kết quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà nước và một số đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.