Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38478
Title: Một số đề xuất và kiến nghị nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề ở nông thôn Việt Nam
Authors: Trần Công Thuận
Keywords: Ô nhiễm môi trường làng nghề
Ô nhiễm môi trường
Làng nghề
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết đánh giá chung về ô nhiễm môi trường làng nghề ở nông thôn Việt Nam; Thực trạng và hậu quả của ô nhiễm; Một số đề xuất, giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề theo hướng phát triển bền vững.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.