Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38569
Title: Một số vấn đề về Dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Quản lý tài nguyên
Bảo vệ môi trường biển
Hải đảo
Tài nguyên biển
Tài nguyên sinh vật
Môi trường biển
Ô nhiễm môi trường
Luật đa sạng sinh học năm 2008
Luật biển Việt Nam năm 2012
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
Luật Thủy sản năm 2003
Kiểm soát ô nhiễm
Abstract: Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014 và theo dự kiến sẽ được Quốc hội Khóa XIII xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014). Với mục đích cung cấp thêm những thông tin phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tiến hành nghiên cứu 2 nhóm vấn đề lớn như sau: (1) Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo; (2) Bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Issue Date: 2014-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Mot so van de ve du an Luat tai nguyen_Moitruong_bien_hai dao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 627,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.