Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38661
Title: Dự thảo Công ước quốc tế thống nhất quy tắc quyền tài phán dân sự về chọn luật, công nhận và thực hiện bản ản trong các vụ đâm va
Keywords: Hàng hải
Quyền tài phán dân sự
Công ước quốc tế
Đâm va tàu
Dân sự
Tài phán dân sự
Bản án
Abstract: Tài liệu bàn về dự thảo Công ước quốc tế thống nhất quy tắc quyền tài phán dân sự về chọn luật, công nhận và thực hiện bản án trong các vụ đâm va
Issue Date: 1977-9
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 4tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.