Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38746
Title: Một số vấn đề về đồng tính và việc thừa nhận hôn nhân đồng tính ở các nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Đồng tính
Hôn nhân đồng tính
Quyền kết hôn
Tình dục đồng giới
Đồng tính luyến ái
Abstract: Nội dung của Báo cáo được trình bày theo hướng đưa ra cách nhìn tổng quát nhất về vấn đề đồng tính như xu hướng tính dục, bản dạng giới, các vấn đề người đồng tính phải đối mặt, những vấn đề về quyền của người đồng tính…Đồng thời, Báo cáo cũng phân tích một số vấn đề về quan niệm, pháp luật về đồng tính và thực tiễn quyền kết hôn giữa những người cùng giới tính trên thế giới nói chung và ở một số quốc gia cụ thể nhằm cung cấp thêm thông tin tham khảo kinh nghiệm nước ngoài tới các vị đại biểu Quốc hội.
Issue Date: 2014-05
Type: Báo cáo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.