Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38781
Title: Công ước quốc tế về việc sẵn sàng ứng phó và hợp tác đối với ô nhiễm dầu
Keywords: Hàng hải
Ô nhiễm dầu
Luật môi trường quốc tế
Công ước quốc tế
Sự cố ô nhiễm dầu
Xử lý ô nhiễm
Abstract: Nội dung công ước quốc tế về việc sẵn sàng ứng phó và hợp tác đối với ô nhiễm dầu. Các Quốc gia thành viên của Công ước này coi nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải bồi thường” là nguyên tắc chung của luật môi trường quốc tế.
Issue Date: 1990-11-30
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 8tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • CUQT_san_sang__ung_pho__hop_tac__doi_voi_o_nhiem_dau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 466,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.