Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38786
Title: Công ước quốc tế về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại liên quan đến vận chuyển chất độc hại nguy hại bằng đường biển.
Keywords: Hàng hải
Chất lỏng nguy hiểm
Vận tải đường biển
Chất độc nguy hại
Công ước quốc tế
Bồi thường thiệt hại
Abstract: Nội dung công ước quốc tế về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại liên quan đến vận chuyển chất độc hại nguy hại bằng đường biển.
Issue Date: 1996-5-3
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 31tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.